ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Sportmasseur: paardensportmasseur, lid van de VPSN,  handelend als zelfstandig gevestigd paardensportmasseur;

VPSN: Vereniging van Paarden Sportmasseurs Nederland, ingeschreven/geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 50668919;

Paard: paard dat voor advies of behandeling door de klant aan de sportmasseur wordt aangeboden;

Klant: eigenaar of bezitter/aanbieder van een paard aan wie door de sportmasseur advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Adviesgesprek: een gesprek van de sportmasseur met de klant resulterend in een behandelingsadvies ten behoeve van het paard. Het advies is gebaseerd op de door de klant verstrekte informatie en eigen waarneming en/of onderzoek van de sportmasseur;

Behandeling: het doen van een spier-onderzoek bij het paard,  alsmede het verlenen van een volledige massagebehandeling van het paard waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een klant dan wel het paard in een consult;

Behandelingsovereen-

komst: een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbindtenis waarbij de klant om een advies en/of behandeling verzoekt en de sportmasseur dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van  de sportmasseur een behandeling te starten waarbij de klant op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod  te (zullen) accepteren.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle overeenkomsten tot behandeling voor paarden, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de sportmasseur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Al dan niet gedeponeerde voorwaarden van de klant en/of van derden zijn niet van toepassing. 
 3. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, zullen de sportmasseur en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, die  zoveel mogelijk met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in overeenstemming zijn.  
 4. De sportmasseur geeft advies aan de klant op (of vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de klant direct op de hoogte gesteldArtikel 3: Overeenkomst tot behandeling

 

 1. Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van het paard voor behandeling aan de sportmasseur door de klant  wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de sportmasseur. De aanbieding van het paard kan mondeling, telefonisch, per mail en/of fysiek geschieden. 
 2. Van acceptatie is sprake zodra de sportmasseur een aanvang neemt met het adviesgesprek of de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het adviesgesprek of de behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het adviesgesprek of de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren. 
 3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de klant verzocht heeft om de levering van zaken of diensten anders dan een adviesgesprek of behandeling en de sportmasseur heeft toegezegd aan dit verzoek van de klant te zullen (gaan) voldoen. 
 4. De sportmasseur heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een aangeboden paard en/of de levering van bepaalde zaken en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de sportmasseur van mening is dat behandeling van het paard geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de sportmasseur van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van het paard is of geen zin heeft.
 5. In bijzondere gevallen kan de sportmasseur de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door hem bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de sportmasseur te maken kosten voor de behandeling dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.
 6. De sportmasseur kan in door hem nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door de klant een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De sportmasseur is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen. 
 7. De behandelingsovereenkomst verplicht de sportmasseur uitsluitend tot het leveren van een adviesgesprek en/of behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De sportmasseur is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
 8. Er wordt rekening gehouden met  wensen van de klant tenzij dat naar oordeel van de sportmasseur niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
 9. Op uitdrukkelijke wens van de klant wordt het adviesgesprek en/of de behandeling voortijdig beëindigd, mits de klant hierover tevoren met de sportmasseur overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de sportmasseur de klant in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.
 10. Indien een behandelingsovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de klant is deze gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, eventuele apparatuur, zaken en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de klant en/of dierklant alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde zaken. 
 11. De sportmasseur kan eenzijdig de (voortzetting van)  behandelingsovereenkomst annuleren indien: 
  1. het vertrouwen tussen de sportmasseur en de klant op zo ernstige wijze is verstoord dat de sportmasseur geen werkbare situatie meer aanwezig acht;
  2. de sportmasseur van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van hem redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  3. de klant zal van een dergelijke beslissing  zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De klant blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.

 

Artikel 4: Adviesgesprek en behandeling

 1. De sportmasseur adviseert de klant na een intakegesprek op basis van de door de klant verstrekte informatie en eigen waarneming van de sportmasseur. 
 2. De sportmasseur zal het adviesgesprek en/of de behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van het adviesgesprek en/of behandeling dit vereist, heeft de sportmasseur het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een dierenarts of specialist. 
 4. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de sportmasseur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het adviesgesprek en/of de behandeling, tijdig en juist aan de sportmasseur worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het adviesgesprek en/of behandeling benodigde gegevens niet tijdig en/of juist aan de sportmasseur zijn of kunnen worden verstrekt, heeft de sportmasseur het recht de uitvoering van het adviesgesprek en/of de behandeling op te schorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 5. De sportmasseur is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover die schade voortvloeit uit  door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de sportmasseur kenbaar behoorde te zijn. 
 6. Indien is overeengekomen dat het adviesgesprek en/of de behandeling in fasen zal worden uitgevoerd kan de sportmasseur de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase met de sportmasseur heeft teruggekoppeld. 

 

Artikel 5: Verhindering

 1. Indien de klant verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn (of de sportmasseur niet kan ontvangen) dient hij de sportmasseur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 
 2. Wijziging of annulering van een opdracht om welke redenen dan ook, behoeft schriftelijke instemming van betreffende sportmasseur.
 3. Indien de klant geen of korter dan een etmaal (24 uur) vóór genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de sportmasseur geeft,  is de sportmasseur gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de klant in rekening te brengen. 
 4. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.Artikel 6: Tariefstelling

 1. De overeenkomst verplicht de klant tot betaling conform de tarieven van de sportmasseur. Op verzoek van de klant worden hem de tarieven voorafgaand aan een adviesgesprek of behandeling toegezonden.
 2. De genoemde tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen.
 3. Aan de klant kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend aangezien het nadrukkelijk slechts een schatting betreft.
 4. Kostenramingen dienen door de sportmasseur en de klant te zijn voorzien van een schriftelijke aantekening voor zijnde gezien en akkoord bevonden. Dit om eventuele toekomstige misverstanden te voorkomen.
 5. Kostenramingen omvatten uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde adviesgesprekken, behandelingen, diensten, middelen en/of producten. De kosten van vervolggesprekken, nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van de klant. Zodra dit aan de orde gaat komen zal hierover de klant meteen benadert worden om hierover afspraken te maken.
 6. Indien lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de sportmasseur  gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn  gemaakt. Dit geldt niet voor een reeds ondertekende offerte.Artikel 7: Betaling

 

 1. Betaling geschiedt vooraf,  door storting op een door de sportmasseur aan te wijzen bank- of girorekening of contant bij afhalen en/of direct na een consult.
 2. Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking zijdens de wederpartij is nimmer toegestaan. Van dat recht wordt uitdrukkelijk afstand gedaan.
 3. Afwijkende betalingsafspraken zijn uitsluitend bindend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien sprake is van een andere wijze van betaling, dient de betaling te geschieden binnen de op de factuur aangegeven datum. Ingeval van een betalingsregeling worden de door de sportmasseur bepaalde extra kosten bij klant in rekening gebracht.
 4. Klant is automatisch in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of in gebrekenstelling.
 5. Wanneer de rekening na vorenvermelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de klant de sportmasseur een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de dan geldende wettelijke rente.
 6. In geval van buitengerechtelijke invordering is klant naast de hoofdsom en de rente de gebruikelijke incassokosten verschuldigd.
 7. In geval van gerechtelijke invordering, waaronder een faillissementsaanvrage, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten, waaronder mede inbegrepen de advocaatkosten, tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
 8. De sportmasseur is gerechtigd een voorschot ten bedrage van de volledige opdrachtsom als vooruitbetaling te verlangen. 
 9. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting tot gevolg voorzover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op klant.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

 

 1. De sportmasseur wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van de sportmasseur. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien klant dit aannemelijk heeft weten te maken.
 2. Indien de sportmasseur op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur cq. het bedrag waarop de sportmasseur op grond van zijn verzekering aanspraak kan maken. Aan klant zal op diens verzoek kosteloos een afschrift van de betreffende verzekeringspolis ter beschikking worden gesteld. 
 3. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirect schade is in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie. 

Artikel 9: Overmacht 

 

 1. De sportmasseur en de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop de sportmasseur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de sportmasseur niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 3. De sportmasseur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de sportmasseur zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. Voor zover de sportmasseur ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de sportmasseur gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de klant in rekening te brengen. De klant is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 10: Geheimhouding

 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de sportmasseur gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de sportmasseur zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de sportmasseur niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.Artikel 11: Eigendom 

 

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de sportmasseur zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Alle informatie, kennis, adviezen, afbeeldingen, folders, technieken en/of ideeën vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast bij de uitvoering van een offerte, overeenkomst, adviesgesprek of levering na uitvoering van de opdracht, blijven het intellectueel eigendom van de sportmasseur. Deze is te allen tijde gerechtigd vrijelijk over deze informatie te beschikken.
 3. Alle door de sportmasseur voor het adviesgesprek, de behandeling en/of de levering van andere diensten en zaken gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, (paard)klantkaarten en alle andere bescheiden en /of informatiedragers die betrekking hebben op het paard blijven te allen tijde eigendom van de sportmasseur.
 4. Klant kan op verzoek tegen vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de in lid 2 van dit artikel genoemde zaken.
 5. De in lid 2 van dit artikel genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de sportmasseur en de klant en mogen niet door klant zonder voorafgaande toestemming van de sportmasseur worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
 6. De sportmasseur behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.Artikel 12: Klachtenregeling

 

 1. Klant is verplicht om door de sportmasseur te verrichten adviesgesprek, behandeling, te leveren zaken en/of andere uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende diensten onverwijld na ontvangst of na uitvoering te controleren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.
 2. Klachten over de onder lid 1 van dit artikel genoemde door de sportmasseur verrichte handelingen dient klant binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of de onvolkomenheid aan de klant kenbaar is geworden of had kunnen worden mondeling aan de sportmasseur kenbaar te maken en vervolgens uiterlijk binnen 7 dagen nadat klant zijn klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt te worden gevolgd door zijn schriftelijke bevestiging van de klacht. Ingeval van overschrijding van een van deze termijnen vervalt iedere aanspraak tegen de sportmasseur betreffende een gebrek of onvolkomenheid.
 3. Indien de sportmasseur de in lid 3 van dit artikel genoemde klacht gegrond acht heeft de sportmasseur te allen tijde het recht en dient hij daartoe door klant in de gelegenheid te worden gesteld om:
  1. de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
  2. het gebrek of de onvolkomenheid alsnog weg te nemen dan wel een artikel of dienst te leveren zonder dat gebrek of die onvolkomenheid indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
  3. het door klant verschuldigde bedrag te crediteren onder teruggave van het artikel met dat gebrek of die onvolkomenheid;

zulks ter keuze van de sportmasseur.

 

Artikel 13: Geschillenregeling 

 

 1. Op alle (behandelings)overeenkomsten tussen de sportmasseur en klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Indien een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, is de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de sportmasseur gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de sportmasseur een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14: Depot 

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die geldt ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst